Kategorie

Producenci

Dostawcy

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PROWADZONEJ PRZEZ SKLEP PROPERLIFE  PRZY WYKORZYSTANIU ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ELEKTRONICZNĄ

Zawartość

§ Dane sklepu www.properlife.pl

§ Słowniczek

§ Ogólne zasady

§ Składanie zamówień

§ Koszty i termin wysyłki

§ Płatności

§ Odbiór towaru

§ Odstąpienie od umowy

§ Procedura reklamacji

§ Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

§ Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym 

prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.properlife.pl

 Sprzedającym jest  Properlife.pl, firma  Propertime sp. z o.o. dostępny pod adresem 01-912

Warszawa, Wolumen 53 NIP 1182090735, REGON 1465758888, KRS 0000482584. zwany

także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

•     pod numerami telefonów  504 250 265,

•     korzystając z adresu poczty elektronicznej: bok@properlife.pl

 

§ Słowniczek

1. Regulamin - przepisy w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin jest

regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r.Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym

w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej

przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca

osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub

zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym

również Konsument).

3. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu

www.propertime.pl. Sprzedający stara się, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna.

Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje

się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub

drogą mailową.

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem

Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,

zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania

się na odległość (w tym również drogą telefoniczną).

8. Sklep Internetowy PROPERLIFE.PL (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy

dostępny pod adresem www.properlife.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić

 produkt.

9. Strona  – Usługodawca i Klient.

10. Strona Sklepu – każda strona bądź pod strona www znajdująca się pod adresem

www.properlife.pl

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość

produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za

pośrednictwem Sklepu Internetowego www.properlife.pl

 

§ Ogólne zasady

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest

zapoznanie się z regulaminem sklepu  i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji

Zamówienia.

2. Sklep internetowy ekoholik.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci

Internet.

 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie ekoholik.pl. są fabrycznie nowe, oryginalnie

zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na

rynek polski.

§ Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych properlife  są cenami brutto podanymi w

złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową www.properlife.pl, telefonicznie

(504 250 265, 516 750 693 ) lub drogą mailową bok@properlife.pl

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni

w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest

możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.

4. Zamówienie jest skuteczne, gdy osoba kupująca prawidłowo wypełni formularz

zamówienia i  poda prawidłowe dane kontaktowe,  dokładny adres, na który Towar ma być

wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne lub są błędne, sprzedający skontaktuje się z

Kupującym. Jeśli Kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, sprzedający ma prawo do

anulowania zamówienia.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany

przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.

7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych

osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w

związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do

wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia ( dokładne informacje w

zakładce Polityka prywatności).

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu

ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać

login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany

przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta

nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia

przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź

ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na

rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem

lub za pomocą systemu płatności internetowych.

 

§ Koszty  i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany

telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo

wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może

spowodować opóźnienie jej wysłania.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.

3. Przesyłka wysyłana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach

serwisu. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „przelewem online” do czasu podanego

na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym

sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.

Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

§  Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy dowód zakupu.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru) na

życzenie klienta, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Dotpay lub przelewem

na konto bankowe Propertime sp. z o. o. 97 1160 2202 0000 0002 3659 6026

§ Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo

uszkodzeniu w transporcie. Należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na

przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy

plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak

najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

§  Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez

podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone

w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2

marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę

wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U.Nr22,poz.271zezm.). Termin ten jest

terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy

świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie

oświadczenia przed jego upływem.

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się

wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z

działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie

odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą

nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do

celów jego sprawdzenia.

4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za

zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących

nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po

usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za

które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego

zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter

nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania

prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać

na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.

6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy

oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu

od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie

3 niniejszego paragrafu wymagania, sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

 

§ Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na

terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu.

Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez

gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez

autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych

znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach

internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z

tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

2. W przypadku gdy gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać na koszt

Usługodawcy, na adres

Propertime sp. zo.o.

Ul. Trakt Królewski 165

05-083 Wierzbin

3. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.

4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem

określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych

zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27

lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu

cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie

niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez

produkt niebezpieczny Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).

5. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od

stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do

zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku

sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w

artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

 

§ Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu

internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2.  Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży, w

zawiązku z tym mogą  być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę

zakupionych towarów do klienta.. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz

do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

§ Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy

ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22

poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.),

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem

zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy

według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964

r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Data opublikowania regulaminu 01.03.2016 r.